MUHTASAR VE PRİM BEYANNAMESİ UYGULAMA TARİHİ ERTELENDİ
30Ekim 2018

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 5)  (27 EKİM 2018)

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Diğer maddeleri 1/7/2019 tarihinde”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.

6728 sayılı Yasa’nın 16. maddesi ile tek belge niteliğinde getirilen MUHTASAR VE PRİM BEYANNAMESİ uygulamasının başlangıç tarihi 01.07.2019 tarihine ertelenmiştir.